Psykolog i Valby
 
  Psykolog i København  
 

Narrativ og systemisk terapi og metode


Narrativ terapi og praksis

Den primære referenceramme i mit terapeutiske arbejde er den narrative teori og metode. Når jeg kort skal beskrive den narrative tænkning, vil det være som:

Narrativbetyder i den terapeutiske sammenhæng, tekst, historie, selvfortælling. Det vil sige et narrativ, er den fortælling, det enkelte menneske fortæller om sig selv – til sig selv.

Et narrativ er et ord for vores samlede forståelse af, hvem vi er – i forhold til andre mennesker og i forhold til den kulturelle og historiske kontekst, vi lever i.

Og dette narrativ, denne samlede forståelse af os selv, er den fortolkningsramme, vi har til rådighed for at forstå os selv, og de erfaringer vi gør os.

Den narrative terapeutiske tilgang er optaget af de forståelser og de historier, vi har tilgængelige om vores egen identitet og vores liv.

Det er den, ud fra en forståelse af, at det er den selvforståelse og de historier vi har om os selv, der er bestemmende for det liv, vi lever.

Hvis vi fx har en forståelse af os selv som en person med dårlig selvtillid, vil den forståelse betyde noget for hvilke valg, vi tager, hvilken betydning eller mening vi tillægger bestemte begivenheder eller situationer, men det vil også betyde en hel del for hvilke erfaringer, selvfortællinger og historier, vi giver opmærksomhed til, og hvilke historier som vi knapt ænser.

Vores erfaring er altid rigere og mere mangfoldig end den beskrivelse, vi har om den. Der vil, ifølge den narrative forståelse, altid være livserfaring, som kan berette om andet og mere end den problemmættede fortælling.

Jævnfør eksemplet med den dårlige selvtillid, vil det sige, at der altid vil være erfaring, som ikke stemmer overens med fortællingen om den dårlige selvtillid. Erfaring som vidner om situationer, hvor vi har handlet på måder, tænkt på måder, som modsvarer narrativet om den dårlige selvtillid.

Den problemmættede fortælling – ellerproblemet, er ofte noget der i vores forståelse og i vores sprog, binder problemet som noget inde i mennesket, noget der er knyttet til eller ligefremerpersonen. Vibliverligefrem den dårlige selvtillid.

Det narrative vil gerne tale om problemet som noget udenfor personens identitet, fordi det øger og beriger vores mulighed for at skabe forandring og leve det liv, vi ønsker os.

Det narrative ønsker at skabe en samtale, hvor vi kan undersøge problemhistorien, dens indflydelse på personens liv, men også udfolde de historier, de initiativer og de handlinger, som modsvarer problemfortællingen.

Problemet og historien om problemet er ofte noget af det, der kan få os til at tænke dårligt og kritisk om os selv. Når jeg som psykolog arbejder med disse ting, vil jeg gerne interessere mig for problemet men også være nysgerrig på de historier, der ikke stemmer overens med problemet, fordi det kan løsne op for den kritiske selvforståelse og betyde, at vi får øje på også andre aspekter af vores selvfortælling.

Ofte er det, vi oplever som et problem, noget der en gang har været hjælpsomt for noget, en måde vi har klaret os på. Noget der vidner om, hvad vi kæmper for og hvilke værdier, vi sætter højt.

Derfor er det narrative optaget af, hvilke intentioner vi har med det, vi gør, fordi vores intentioner ofte afspejler de håb og ønsker, vi har for vores liv, og de værdier vi værdsætter. Når vi bliver mere på disse ting, er det nemmere at håndtere de svære situationer vi står i, fordi vi har en grundide om, hvad vi vil, som det er muligt at vende tilbage til, eller styre efter, mens vi lever vores liv.

Som narrativ psykolog er det vigtigt for mig at:

– varetage en rolle/position, der anerkender din viden om dit liv – det er dig der er ekspert på dit liv, jeg stiller spørgsmål

– tilrettelægge samtalen, så den ikke bliver gen-traumatiserende, men menings skabende på nye præmisser

– skabe rammer for samtalen, sådan at du får den hjælp, du søger og så samtalen stræber mod at opnå aktørbevidsthed

– at tænke om identitet som noget socialt konstrueret, og derfor noget foranderligt

– være åben omkring hvad jeg gør, hvad jeg tænker, hvad jeg spørger om og hvorfor.


Narrativ og systemisk terapi og metode

Systemisk terapi og praksis

Min anden referenceramme er det systemiske. Det systemiske repræsenterer opmærksomheder, som jeg sætter meget højt i mit arbejde. Jeg vil kort præsentere de vigtigste:

Det systemiske ser mennesket som en del af flere systemer – familien, et parforhold, en arbejdsplads, en skoleklasse etc.

Det systemiske er optaget af at tænke i disse relationer, som mennesker indgår i.

En af grundideerne i den systemiske tænkning handler om, at problemer ikke er noget forkert eller fejludviklet inde i mennesker, men noget der opstår i relationer – altsåmellemmennesker.

Sommetider er der en person i familien, der viser problemet tydeligere end andre, men det systemiske vil forstå det på den måde, at problemet er skabt i systemet, og at systemet er med til at opretholde problemet, men at det pågældende system også rummer løsningen på problemet.

På den måde fortæller det pågældende problem, som det kommer til udtryk, noget om det system, det er en del af.

Ud fra denne tænkning, kan det være meget hjælpsomt at inddrage andre – det vil sige systemet, i de samtaler som foregår, for at systemet på den måde kan bidrage til en løsning af problemet.

Det systemiske er optaget af sproget, den betydning sproget har - sprogets skabende kraft – hvordan ting, sandheder og værdier skabes gennem sproget, når vi taler sammen.

Det betyder noget, hvordan vi taler om tingene, hvilket sprog vi bruger, når vi taler med hinanden, om os selv og om problemer.

Når vi er opmærksomme på vores sprog, og hvordan vi anvender det, gør det en forskel.

Som psykolog føler jeg mig forpligtet på at tale om tingene på en måde, der åbner muligheder, frem for på en måde, der holder os fast i bestemte kategorier eller bestemte forståelser.

Det systemiske er optaget af, at der ikke en sandhed om verden, men at der er flere sandheder, som alle bidrager til forståelse. Der er flere sandheder, fordi vi mennesker oplever tingene forskelligt, idet vi alle har forskellige erfaringer, forståelser og sammenhænge at opleve og forstå ud fra. 
  Marianna Harpelund  
 
Narrativ Psykologisk Praksis   -   Psykolog Marianne Harpelund Sørensen   -   Sankt Ols gade 22   -   4000 - Roskilde   -   E-mail: ms@harpelund.dk   -   Design & CMS: WebVizion
 
  Psykolog i København  
     
Narrativ og systemisk terapi og metodeNarrativ og systemisk terapi og metodeNarrativ og systemisk terapi og metode Om mig Overgreb Selvskade